You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Στον "πάγο" η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές μετά το μίνι κραχ στην wall street
Πολιτική σκηνή - Οικονομία
Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018 12:24
77db9e4914c350a9199b4a672b6a87d5_XLH έκδοση του 7ετούς ομολόγου πιθανώς να καθυστερήσει κάποιες ημέρες υπό τον φόβο να ανέβουν τα επιτόκια εξαιτίας της μεγάλης πτώσης που σημειώνουν οι δείκτες στη Wall Street.
Μετά την έκδοση 5ετούς ομολόγου τον περασμένο Ιούλιο και το μεγάλης κλίμακας swap πολλών παλαιών μικρών ομολόγων με πέντε νέα μεγάλα τον Νοέμβριο, η νέα έκδοση αποτελεί το τρίτο βήμα στην πορεία για την πλήρη επάνοδο της χώρας στις αγορές. Θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο ακόμη εκδόσεις ομολόγων, ενός 3ετούς και ενός 10ετούς, έως τον Αύγουστο.
Ερώτημα πάντως είναι η απόδοση του 7ετούς ομολόγου, καθώς οι αισιόδοξες εκτιμήσεις μετριάστηκαν τις τελευταίες μέρες λόγω της αναταραχής στις διεθνείς αγορές. Ο σχεδιασμός προέβλεπε ότι το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει σήμερα. Ωστόσο, με φόντο τη μεγάλη πτώση στους δείκτες της Wall Street και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και υπό τον κίνδυνο να αυξηθεί σημαντικά το κόστος δανεισμού, η οριστική απόφαση θα ληφθεί σήμερα, για το εάν είναι σκόπιμο η έκδοση να καθυστερήσει κάποιες ημέρες.
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων τις τελευταίες ημέρες παρά την αβεβαιότητα στην αγορά δεν φαίνεται να έχουν επηρεασθεί Πηγές της αγοράς εκτιμούσαν (πριν από το μίνι κραχ στη Wall Street) ότι η απόδοση αναμένεται να κυμανθεί στο 3,35%-3,40%, ενώ τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν προσδοκίες για απόδοση ακόμη και κάτω από 3%, κάτι που δείχνει πολύ δύσκολο τώρα.
Aπόφαση Χουλιαράκη με ανοικτή ημερομηνία εξόδου στις αγορές
Σύμφωνα με την απόφαση Χουλιαράκη προβλέπεται η έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, όπως αυτό θα προκύψει από βιβλίο προσφορών, διάρκειας 7 ετών (το «Ομολογιακό Δάνειο» και τα «Ομόλογα»), το οποίο διέπεται από τους όρους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο και συγκεκριμένα υπό την ενότητα "Terms & Conditions of the Notes" του τελευταίου.
Σύμφωνα με τους ανωτέρω καθοριζόμενους όρους, τα βασικά χαρακτηριστικά των Ομολόγων περιγράφονται ενδεικτικά ως εξής:
1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 7 ετών.
2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άυλη μορφή, θα είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIΝ) GR0118017657.
3. Η ονομαστική αξία των Ομολόγων είναι χίλια ευρώ (€1.000).
4. Κατά την ημερομηνία έκδοσής τους τα Ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από βιβλίο προσφορών.
5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια συνολικού ύψους έως τρία εκατομμύρια ευρώ (€ 3.000.000,00) η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Κάλυψης.
6. Το επιτόκιο των Ομολόγων θα προκύψει από βιβλίο προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των Ομολόγων.
7. α. Τα Ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία των χιλίων ευρώ (€1.000), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMΑ) και καταβάλλεται δεδουλευμένος.
8. Η εξόφληση των Ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.
9. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.
10. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.
11. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των Ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
12. Τα Ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.).
13. Η καταβολή του αντιτίμου έκδοσης των Ομολόγων (Settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία έκδοσης των Ομολόγων.
14. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των Ομολόγων ή των εντολέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.
15. Τα Ομόλογα και το Ομολογιακό Δάνειο υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ΄ αρ. 2/25248/0023Α (ΦΕΚ Β 583/ 2013) ως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσης.
16. Οι όροι των Ομολόγων και του Ομολογιακού Δανείου διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, όπως ειδικότερα ορίζεται στους όρους 11 και 12 της ενότητας "Terms & Conditions of the Notes" του Πληροφοριακού Δελτίου, στο άρθρο 17 της Σύμβασης Κάλυψης και στον όρο 12 της Πράξης Δέσμευσης.
Το Ομολογιακό Δάνειο θα διατεθεί σε κοινοπραξία Τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στη Σύμβαση Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.
Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, η οποία δε δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000,00). Ε. Τέλος, εγκρίνονται: (α) το περιεχόμενο, έκδοση και διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως εκεί ορίζεται, (β) το περιεχόμενο και η κατάρτιση της Σύμβασης Κάλυψης και της Πράξης Δέσμευσης και εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως υπογράψει τα ως άνω έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση των Ομολόγων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, καθώς και όπως ορίσει το τελικό ποσό, το επιτόκιο, τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης και την τιμή διάθεσης των Ομολόγων, όπως αυτά θα προκύψουν από το βιβλίο προσφορών και συμπεριλάβει αυτά στα ως άνω έγγραφα, όπου αρμόζει ή απαιτείται.
Σημαντικές απώλειες στη Wall Street – «Βουτιά» κοντά στο 5% για τον Dow Jones
Συνεχίσθηκε και τη Δευτέρα η σημαντική υποχώρηση των χρηματιστηριακών δεικτών της Wall Street που είχε ξεκινήσει την Παρασκευή, εν μέσω φόβων για πληθωριστικές πιέσεις που θα οδηγήσουν σε επιθετική νομισματική πολιτική από μέρους της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Fed).
Ειδικότερα ο δείκτης Dow Jones να σημείωσε «βουτιά» 1.175 μονάδων με τον δείκτη S&P 500 να χάνει όλα τα κέρδη που είχε εμφανίσει εντός του 2018. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Dow Jones έφτασε να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη των 1.600 μονάδων, την μεγάλη ενδοσυνεδριακή πτώση στην ιστορία.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας διολίσθησε κατά 1175,21 μονάδες (-4,6%) στις 24.345,75 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας έκλεισε μειωμένος κατά 273,42 μονάδες (-3,78%) στις 6.967,53 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης Standard and Poor’s 500 έκλεισε με πτώση 113,19 μονάδων (-4,1%) στις 2.648,94 μονάδες.Η διαρκής άνοδος των αποτιμήσεων εδώ και πολλούς μήνες είχε οδηγήσει το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε ιστορικά υψηλά με αποτέλεσμα να είναι αναμενόμενες οι διορθωτικές κινήσεις που όμως κινδυνεύουν να πάρουν χαρακτηριστικά γενικευμένου ξεπουλήματος λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργεί η προοπτική ταχείας απεξάρτησης από το “φθηνό χρήμα” της Fed.
 
...προηγούμενη