τελευταίο θέμα στο webtv Αλίμου

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών στο Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4483/2017
ΑΛΙΜΟΣ - ΔΕΛΤΙΑ - ΤΥΠΟΥ
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2017 09:45

 

Ο Δήμος Αλίμου στο πλαίσιο του αρ. 52 ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α/31.7.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ
– Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» ανακοινώνει τα εξής:
Τη δυνατότητα ρύθμισης:
1.      Oφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν έως 30.9.2017.
2.      Οφειλών που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ
3.      Οφειλών που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου καθώς και οφειλών που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην ανωτέρω ρύθμιση ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2017.
Προσαυξήσεις και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, μειώνονται σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, η απαλλαγή είναι σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
Τρόποι πληρωμής:
Στο ταμείο του Δήμου (Αριστοτέλους 53, ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:30 με 13:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132008000

 

 
...προηγούμενη