τελευταίο θέμα στο webtv Γλυφάδας

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Σοβαρά θέματα της πόλης που πρέπει να τεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ
Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2015 14:27
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Γλυφάδας
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου
Όπως γνωρίζετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 22/4/15,
έθεσα το ζήτημα της υποβάθμισής του, σημειώνοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι ελάχιστα από τα σοβαρά θέματα της πόλης εντάσσονται σ’ αυτό προς συζήτηση, ενώ οι συνεδριάσεις του αναλώνονται συχνά κυρίως σε δευτερεύοντα θέματα. Ακραία περίπτωση είναι οι πρό-σφατες, εκ περιφοράς, αποφάσεις. Επιπλέον, κατά καιρούς έχω θέσει ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως στην πρόσφατη συνεδρίασή του στις 14/5/15. Δεδομένου ότι δεν λαμβάνω ουσιαστικές και συγκεκριμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις μου και στα έγ-γραφα που υπέβαλλα, θέτω υπόψη σας τις προτάσεις μου, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα τύχω της δέουσας προσοχής, αλλά και γραπτής απάντησης.
Πιο συγκεκριμένα, προτείνω στο επόμενο διάστημα να τεθούν στο Δημοτικό Συμ-βούλιο προς συζήτηση ή ενημέρωση, τα παρακάτω θέματα:
• Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Εφαρμογή του υφιστάμενου Οργανισμού και η θέση της Δημοτικής Αρχής για την τροποποίησή του. Η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, η λειτουργία της υπηρεσίας σχολικών φυλάκων, οι ανάγκες σε προσωπικό, η επιμόρφωση υπαλλήλων, ο ορισμός προϊσταμένων κ.α.
• Διαχείριση Απορριμμάτων – Καθαριότητα. Σύστημα ανακύκλωσης, Διαδημο-τικό Κέντρο Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Ελληνικό. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορ-ριμμάτων, με βάση τις επιστολές και το βοήθημα της Περιφ. Αττικής. Κανονιστική πράξη τοποθέτησης κάδων, μηχανολογικός εξοπλισμός, συνθήκες εργασίας εργαζομένων, ανά-γκες σε προσωπικό, Κανονισμός Καθαριότητας.
• Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.). Ολοκλήρωση της ανα-θεώρησης, όπου η διαδικασία έχει παγώσει πλέον του χρόνου, αξιολόγηση και αξιοποί-ηση των προτάσεων φορέων και πολιτών που κατατέθηκαν κατά τη Β1 φάση. Επικαιρο-ποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης και εναρμόνισή της με το Γ.Π.Σ., ορθότητα κυκλοφο-ριακών ρυθμίσεων, ονοματοθεσία και αρίθμηση οδών – ψηφιοποίηση.
• Σχολική Στέγη – Συντήρηση Σχολείων. Σε σχέση και με το από 19/3/15 έγ-γραφό μου, η εξέλιξη εξασφάλισης και χαρακτηρισμού ως σχολικών χώρων των οικοπέ-δων που προορίζονται για νηπιαγωγεία, το 7ο Γυμνάσιο και τα 2ο και 3ο Λύκεια, καθώς και η κατασκευή αντίστοιχων σχολικών κτηρίων. Η επέκταση των 16ου δημοτικού, 5ου γυ-μνασίου - 5ου λυκείου και η ανακατασκευή του 18ου δημοτικού. Η αποτίμηση του τρόπου συντήρησης των σχολικών κτηρίων, η ανάδειξη των βασικών προβλημάτων που υπάρ-χουν και η καλύτερη δυνατή οργάνωση. Η ιδιοκτησιακή τακτοποίηση των σχολικών κτη-ρίων.
• Παιδικοί Σταθμοί. Οι σημερινές ανάγκες και ο προγραμματισμός κατασκευής νέων παιδικών σταθμών. Η λήξη μισθωμάτων ενοικιαζόμενων κτηρίων και η προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού. Η εξασφάλιση επαρκούς μόνιμου προσωπικού.
• Νέο νεκροταφείο. Η τροπολογία παραχώρησης χώρου στην αεροπορία, σε σχέση με το ισχύον Π.Δ. για την προστασία του Υμηττού και το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο. Η δυνατότητα έκδοσης Π.Δ. πολεοδόμισης, η θέση του Δήμου για το Διαδημοτι-κό Νεκροταφείο στο Ελληνικό και η διεκδίκησή του.
• Κοινόχρηστοι χώροι – Απαλλοτριώσεις – Διαμορφώσεις. Πρόγραμμα απαλ-λοτρίωσης ή απ’ ευθείας αγοράς κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων, με προτεραιότητα στην Τερψιθέα, σε σχέση με τα διαθέσιμα αλλά και τα υπο είσπραξη, μέσα στην επόμενη τετραετία, χρήματα από το πρασινόσημο και παράλληλα η ιεράρχηση και διαμόρφωση υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων.
• Αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Το σχετικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής και οι διεκδικήσεις του Δήμου. Τα προβλεπόμενα στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργα χωρίς πίστωση και η προοπτική τους. Πιθανά έργα που μπορεί να προωθήσει ο Δήμος ως επισπεύδων. Έργα συγκράτησης ομβρίων στο βουνό, συντήρηση υφιστάμενου δι-κτύου, χωροθέτηση και διευθέτηση των υφιστάμενων ρεμάτων.
• Αξιοποίηση παραλίας. Τι διεκδικεί ο Δήμος, το MASTER PLAN του ΟΡΣΑ και η μελέτη διαμόρφωσής της με βάση το Π.Δ. του 2004. Εξωραϊσμός – καθαριότητα χώρων. Η νέα ΚΥΑ για εκμετάλλευση τμημάτων της παραλίας και η θέση του Δήμου.
• Μητροπολιτικό Πάρκο. Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του Δήμου για τη δημι-ουργία του πάρκου. Το MASTER PLAN της Lamda development και η θέση του Δήμου. Η χωροθέτηση του Διαδημοτικού Σταθμού Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Διαδημοτι-κού Νεκροταφείου και η προοπτική της υλοποίησής τους. Η υδραυλική μελέτη για το χώ-ρο σε συνδυασμό με τη λύση του προβλήματος ομβρίων της Ν. Ευρυάλη.
• Ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Διευκρίνιση ως προς την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «Έξυπνη, Βιώσιμη και Πράσινη Πόλη» (Η σχετική Υπουργική Απόφαση αναφέρει σαφώς ότι δεν έχει ενταχθεί). Επιλογή κατά προτεραιότητα έργων, όπως παιδι-κοί σταθμοί, η επέκταση του 16ου δημοτικού, αγωγοί ομβρίων κ.α. και στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ή τα αρμόδια Υπουργεία για τη χρηματοδότησή τους. Παράλ-ληλη διεκδίκηση δυνατότητας διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ από τους Δήμους.
• Δημοτική Συγκοινωνία. Η μελέτη λειτουργίας της και η βέλτιστη επιλογή των δρομολογίων, το τελικό κόστος, καθώς και η εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού.
• Πολιτική Προστασία της πόλης. Εκπόνηση και ψήφιση Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας για την πόλη, ενταγμένο στον εθνικό σχεδιασμό, με προτεραιότητα στο Σχέ-διο Πυροπροστασίας, δεδομένου ότι ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Σχετικά έργα του Δήμου και άλλων συναρμόδιων φορέων.
• Λειτουργικότητα της πόλης – Αυθαίρετες καταλήψεις και κατασκευές. Αντι-μετώπιση θεμάτων καθημερινότητας αλλά και αυθαίρετων πράξεων και κατασκευών (πολλά αναφέρω και στην επιστολή μου στις 20/11/14), όπως προσβάσιμα και προσπε-λάσιμα πεζοδρόμια,, σημάνσεις, παράνομες κατασκευές και καταλήψεις από καταστήμα-τα, περίπτερα κλπ. Κανονιστικές πράξεις για τα παραπάνω και εξασφάλιση εσόδων για το Δήμο.
• Διαφημιστικές πινακίδες. Τα μηδενικά έσοδα του Δήμου σε σχέση με τις υπάρ-χουσες πινακίδες. Η επικαιροποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τους κοινόχρηστους χώρους που επιτρέπεται εμπορική διαφήμιση. Η αποξήλωση όλων των κατηγοριών αυθαίρετων πινακίδων.
• Διοίκηση και συντήρηση αθλητικών – πολιτιστικών υποδομών. Ο τρόπος διοίκησης υποδομών που δεν έχουν ενταχθεί διοικητικά στο Δήμο (ΔΑΚ, Αθλητικοί και Πολιτιστικοί χώροι 6ου Γυμνασίου – 6ου Λυκείου) σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υποδο-μές και η πιθανή δημιουργία Νομικού Προσώπου για το σκοπό αυτό. Ο τρόπος συντή-ρησής τους, καθώς και η ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κανονισμών Λειτουργίας τους για ρύθμιση όλων των σχετικών ζητημάτων.
• Ενοικιαζόμενοι χώροι για υπηρεσίες του Δήμου – κτήριο Επιδαύρου. Στάθ-μιση των άμεσων και με προοπτική πενταετίας αναγκών του Δήμου σε σχέση και με τη χρηστικότητα του κτηρίου της Επιδαύρου (σήμερα οι μισοί περίπου χώροι είναι αναξιο-ποίητοι). Αξιοποίηση οικοπέδων του Δήμου για την ανέγερση κτηρίων για τη στέγαση υπηρεσιών και νομικών προσώπων.
Κλείνοντας, θεωρώ ότι βασική παράμετρος αναβάθμισης του Δημοτικού Συμβουλίου και προώθησης του ουσιαστικού διαλόγου για τα θέματα της πόλης, είναι η τακτική και ολοκληρωμένη ενημέρωσή του από τον κ. Δήμαρχο για ζητήματα που χειρίζεται (π.χ. επαφές και συσκέψεις με φορείς ή κυβερνητικά επιτελεία), καθώς και ο ορισμός κατά καιρούς ξεχωριστών συνεδριάσεων για ερωτήσεις, ενημέρωση και δυνατότητα χρόνου για συζήτηση.

 
...προηγούμενη